O nama

Misija i ciljevi

Naša kuća je osnovana 2007 godine na inicijativu roditelja dece sa smetnjama u razvoju u cilju promene društvene i sistemske paradigme na položaj ove populacije. Misija nam je obezbedivanje uslova za kvalitetan i svrsishodan život ometenih u razvoju kroz njihovo uključivanje u sve tokove života.

Glavni ciljevi su unapređenje socijalnog preduzeća kao baze njihove ekonomske samostalnosti te osnivanje fondacije i zadužbine koja bi im garantovala autonomiju u okviru zajednice u kojoj žive, kvalitetno stanovanje, plaćen posao, i sadržajan život. Zalažemo se za poštovanje ljudskih prava osoba ometenih u razvoju, njihovu ravnopravnost i potpunu društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici.

Oblasti delovanja

Naša kuća deluje na tri načina: kao javni zagovarač prava osoba ometenih u razvoju, kao socijalno preduzeće u okviru kojeg se vrši njihovo radno osposobljavanje i edukacija – i kao centar za podršku i psihološko osnaživanje ometenih u razvoju i njihovih porodica. U prvom smislu aktivno zagovaramo ideju afirmacije, društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje, prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i građanskih prava ometenih u razvoju. U drugom i trećem smislu radimo na razvijanju proizvodnih linija našeg socijalnog preduzeća u cilju finansiranja Fondacije koja bi bila posvećena obezbeđivanju kvalitetnog stanovanja, inkluzivnog zapošljavanja i uključenja ometenih u razvoju u društvene tokove.

Ciljna grupa

Naša osnovna ciljna grupa su ometeni u razvoju i njihove porodice. U širem smislu, često targetiramo druga udruženja koja se bave podrškom i zastupanjem ove populacije, kao i jedinice lokalne samouprave, odnosno nadležne institucije. Na dnevnoj bazi naše usluge koristi 15 mlađih osoba ometenih u razvoju.

Mi pružamo podršku osobama ometenim u razvoju, njihovim porodicama i neposrednom okruženju i mislimo da svako ima pravo da se izgrađuje i napreduje i da doprinosi razvoju zajednice u kojoj živi.  Zalažemo se za poštovanje njihovih prava, ravnopravnost i potpunu društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici.

Upoznajte naš tim

Anica Spasov

Mi pružamo podršku osobama ometenim u razvoju, njihovim porodicama i neposrednom okruženju i mislimo da svako ima pravo da se izgrađuje i napreduje i da doprinosi razvoju zajednice u kojoj živi.  Zalažemo se za poštovanje njihovih prava, ravnopravnost i potpunu društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici.

INKLUZIJA

Aktivno zagovaramo ideju društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje
Zalažemo se za poštovanje ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom
Život u zajednici

SOLIDARNA EKONOMIJA

Poslujemo u okviru socijalnog preduzeća u okviru koga radno osposobljavamo i zapošljavamo osobe ometene u razvoju

FONDACIJA

U okviru projekta „Šta posle nas“ formiramo širu mrežu zainteresovanih porodica za pravno definisanje rada Fondacije.